Om een motorfiets op de openbare weg te mogen berijden, moet zowel de bestuurder als de motor aan een aantal eisen voldoen. Van de bestuurder wordt verwacht dat hij lichamelijk en geestelijk in staat is het voertuig zelfstandig te bedienen en besturen en op een veilige en verantwoorde manier aan het verkeer deel te nemen.

MMvG methode lesmotor bodycheckVandaar dat de wetgever eisen stelt aan de fysieke en mentale toestand van de bestuurder. Indien er sprake is van lichamelijke beperkingen, kan er met behulp van de MMvG­methode gezocht worden naar oplossingen om de handicap met technische aanpassingen, orthopedische hulpmiddelen en gerichte training voldoende te compenseren.

Uitgangspunt is, dat een gehandicapte kandidaat uiteindelijk dezelfde mogelijkheden moet hebben bij het beheersen van de motorfiets als een volledig functionele bestuurder. Aan de hand van een uitgebreid protocol wordt er gezocht naar wegen om dit te bereiken. De focus ligt hierbij vooral op de mógelijkheden van de betrokkene en niet op de beperkingen.

Uiteraard zijn er concrete eisen betreffende de voor motorrijden relevante lichaamsfuncties, zoals reactietijd en handelingssnelheid, hand­ en armkracht, voet­ en beenfunctie, evenwicht en coördinatie, zicht, etc. Veel inzichten in de mogelijkheden van de kandidaat kunnen al in het voortraject, o.a. door testen op het meetinstrument 'Body Check', verkregen worden.

Technische aanpassingen aan de motor kunnen 'de techniek naar de mens buigen'. Orthopedische hulpmiddelen (prothesen of orthesen) kunnen ontbrekende of niet functionele ledematen vervangen of ondersteunen. Training door gespecialiseerde instructeurs op speciaal ontwikkelde aanpasbare lesmotoren helpt de kandidaat (weer) op weg.

2018 Presentatiepaneel MMvG methode A4Hoewel elke bestuurder en elke situatie uniek is, wordt toch zoveel mogelijk gestreefd naar standaard oplossingen voor standaard problemen. Een mooi voorbeeld hiervan is de veel toegepaste 'Eenhandige Bediening' (links of rechts). Bij onvoldoende afsteunkracht van de benen of een slechte balans, kan bijvoorbeeld een zijspan een oplossing zijn.

De inmiddels tientallen jaren ervaring die de projectgroep 'Motor Mobiliteit voor Gehandicapten' met deze materie heeft, maakt het in veel gevallen mogelijk om, ondanks fysieke problemen, tóch op een volwaardige manier te kunnen motorrijden.